Privacybeleid

Wie zijn we

Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles -, gevestigd in de wijk Brugakker te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacybeleid.

Ons website-adres is: https://samenmetbalm.nl.

Contactgegevens:
Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles –
de wijk Brugakker, Zeist
06-46414885
samen.met.jbalm@gmail.com

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulier

Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw naam
  • Uw E-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij verzamelen slechts gegevens voor directe correspondentie over en facturatie van onze diensten. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Voor facturatie van onze goederen en diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles -) tussen zit. Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: e-mailprogramma’s zoals Outlook en Apple Mail, MS Word en Acrobat Pdf’s.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Uw persoons- en bedrijfsgegevens, maximaal vijf jaar na beëindiging van de factuurrelatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Samen met Balm – huiswerkbegeleiding en bijles – neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.